ZÁPIS DO MŠ VINAŘSKÁ A MŠ HLINKY:

Počet volných míst: 44

PŘIHLÁŠKU LZE ZÍSKAT:
 • na internetové adrese www.zapisdoms.brno.cz
 • na odboru školství, mládeže a tělovýchovy, MMB,
  Dominikánské nám. 3, 1. patro,
  Mgr. Hanáková nebo paní Hofbruckerová.
VÝDEJ PŘIHLÁŠEK pro rodiče, kteří nemají přístup k internetu:
24. a 25. 4. 2017 1000 - 1300 hod. - MŠ VINAŘSKÁ

Sběr přihlášek proběhne:
 • pondělí 15. 5. 2017 od 1030 - 1200 hod. a od 1300 - 1530 hod.
 • úterý 16. 5. 2017 od 1030 - 1200 hod. a od 1300 - 1500 hod.
v MŠ Vinařská.


Zákonný zástupce dítěte s sebou přinese svůj platný OP, rodný list dítěte, případně další dokumenty (nájemní smlouva).

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ naleznete na internetové adrese www.zapisdoms.brno.cz
POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ:

Projekt č. 02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000244
Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně
Informace pro rodiče k povinnému předškolního vzdělávání od 1. 9. 2017

 • Dítě má právo na zajištění místa ve spádové mateřské škole (MŠ) podle místa trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce dítěte nezvolí jinou MŠ nebo jinou formu vzdělávání.
 • Povinné předškolní vzdělávání probíhá v pracovních dnech. Rozsah stanovuje prováděcí předpis MŠ.
 • Povinnost docházet do MŠ není stanovena pro období školních prázdnin na základních a středních školách, děti však mají právo vzdělávat se i v tomto období.
 • Podmínky uvolňování a omlouvání neúčasti dětí ve vzdělávání stanoví školní řád MŠ.
 • Ředitel MŠ je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.
 • Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy ředitele MŠ.
 • Zákonný zástupce dítěte může v odůvodněných případech zvolit jinou formu povinného předškolního vzdělávání:
 • Individuální vzdělávání dítěte bez pravidelné denní docházky do MŠ.
 • Vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47 a 48a školského zákona.
 • Vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona.
 • Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání jiným způsobem, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové MŠ nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání. Výdaje individuálního vzdělávání hradí zákonný zástupce s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek.
 • Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.
 • V průběhu školního roku lze zahájit individuální vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání doručeno řediteli MŠ.
 • Ředitel MŠ zákonnému zástupci doporučí oblasti, v nichž se má dítě individuálně vzdělávat.
 • MŠ ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech, případně doporučí další postup při vzdělávání. Způsob a termíny ověření stanoví školní řád MŠ.
 • Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítě u ověření. Pokud zákonný zástupce nezajistí účast dítě u ověření ani v náhradním termínu, ředitel MŠ ukončí individuální vzdělávání ve správním řízení. Po ukončení individuálního vzdělávání z výše uvedeného důvodu nelze již dítě opětovně individuálně vzdělávat. Odvolání proti rozhodnutí ředitele MŠ nemá odkladný účinek.
 • Zákonný zástupce dítěte spáchá přestupek (pokuta 5 000 Kč), pokud:
 • Nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce.
 • Nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání.
 • Zanedbá péči o povinné předškolní vzdělávání dítěte.

Celý dokument v PDF si můžete stáhnout zde:KVĚTEN - ČERVEN 2017

MŠ Vinařská:


 • 15. 5. 2017 – v 1100 hod. – Fotograf - Společné foto
 • 18. 5. 2017 – v 1530 hod. – Besídka pro maminky
 • 23. 5. 2017 – v 930 hod. – divadlo v MŠ – Malý princ
 • 29. 5. 2017 – Vyprávění šamanského bubnu – výukový program
 • 31. 5. 2017 – Den dětí - dopolední jarmark

 • 1. 6. 2017 – Lipka (předškoláci)
 • 2. 6. 2017 – Sférické kino
 • 5. 6. – 9. 6. 2017 - Škola v přírodě
 • 21. 6. 2017 – Vyřazování předškoláků, zahradní slavnost

MŠ Hlinky:

 • na toto období nejsou k dispozici aktuálně žádné akcerobert mahr © 2012